Polityka Prywatności

Regulamin strony internetowej www.ovbostrow.pl wraz z Polityką Prywatności

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn.zm) i określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji i usług dostępnych na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: www.ovbostrow.pl   (zwanej w dalszej części jako:  „Strona”,  „Strona Internetowa” )

Właścicielem i Administratorem niniejszej Strony Internetowej, wraz ze wszystkimi jej podstronami jest firma Adrian Pastuszak z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-400), przy ul. Wolności 32/1, NIP 622-260-16-31 (dalej też jako „Administrator”).

II. Charakter strony internetowej

 1. Niniejsza Strona internetowa oraz zamieszczone na niej treści mają charakter wyłącznie informacyjny o firmie OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. oraz Oddziału w Ostrowie Wielkopolskim, prowadzonej przez nią działalności i oferowanych produktach finansowych i nie stanowią oferty świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów w rozumieniu przepisów prawa, w szczególności w rozumieniu  art. 66 i n. kodeksu cywilnego, ani też nie zmierzają do zawarcia umowy lub nawiązania jakiegokolwiek stosunku prawnego. Treści zamieszczone w materiałach zawartych na niniejszej Stronie Internetowej nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji, a także nie powinny stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
 2. W związku z dynamicznymi zmianami w produktach oferowanych przez Spółki OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o., Administrator nie odpowiada za aktualność i kompletność informacji opublikowanych na niniejszej Stronie Internetowej, w szczególności dotyczących informacji o cenach oraz warunkach oferowanych przez OVB produktów.  Ze względu na informacyjny charakter Strony, w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących jakiegokolwiek produktu należy skontaktować się bezpośrednio z przedstawicielami Spółki OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. lub jej autoryzowanymi Współpracownikami. Wiążące informacje dotyczące produktów czy usług oferowanych przez OVB znajdują się wyłącznie w indywidualnych umowach zawieranych bezpośrednio z Współpracownikami firmy OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. albo innych dokumentach, jeżeli ich treść tak stanowi.

III. Ogólne zasady korzystania ze strony

 1. Wejście na Stronę Internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz ogólnych zasad korzystania z sieci Internet.
 2. Rozpoczęcie korzystania ze Strony Internetowej firmy Adrian Pastuszak jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione na niniejszej Stronie Internetowej.
 3. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania ze Strony w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Administratora, z poszanowaniem dóbr osobistych Administratora i osób trzecich, w tym poszanowaniem prawa do prywatności,  i innych przysługujących im praw.
 4. Użytkownicy nie wyrażający zgody na powyższe warunki zobowiązani są do opuszczenia niniejszej Strony Internetowej. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres Administratora, który w przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza prawa Administratora lub osób trzecich i/lub korzysta ze Strony w sposób niezgodny z Regulaminem ma prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do zaniechania naruszania niniejszych praw i  prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody, jak też ograniczyć dostęp do części lub całości zasobów Strony każdego takiego Użytkownika, ze skutkiem natychmiastowym powiadamiając Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach.

IV. Dostęp do strony

 1. Strona internetowa jest ogólnodostępna dla wszystkich Użytkowników sieci  Internet i  do jej korzystania nie jest wymagane spełnienie żadnych warunków formalnych, poza wymogami technicznymi, którymi są:
  1. komputer z dostępem do Internetu o przepustowości łącza co najmniej 512 kilobitów/s,
  2. zainstalowana przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików „cookies” oraz „JavaScript” tj:  Microsoft Internet Explorer 8.0 lub nowsza wersja, Mozilla Firefox 17.0.9 lub nowsza wersja, Opera 15 lub nowsza wersja, Google Chrome 30 lub nowsza wersja, Apple Safari 5.1 lub nowsza wersja,
  3. Warunkiem korzystania z materiałów audio/video zamieszczonych na Stronie może być  ponadto zainstalowanie na urządzeniu Użytkownika programu Windows Media Player w wersji 9 lub nowszej i Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej.
  4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie ze Strony.
  5. Dostęp do Strony jest bezpłatny i nie wymaga dokonania przez użytkownika rejestracji ani wskazania żadnych danych osobowych.
  6. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn  wszelkich zmian i modyfikacji niniejszej Strony Internetowej, jak również nawet jej całkowitego usunięcia. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na Stronie OVB.

V. Odpowiedzialność administratora strony i wyłączenia odpowiedzialności

 1. Administrator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Strony, zapewniający poprawność jego działania, jednakże pomimo poczynienia wszelkich starań  Administratora nie może zagwarantować stałej i niezakłóconej dostępności do Strony internetowej i wszystkich jej podstron, jak również ich bezbłędnego i nieprzerwanego  funkcjonowania.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. kompletność, aktualność zamieszczonych na Stronie informacji,
  2. szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu oraz spowodowane naruszeniem przez Użytkowników praw osób trzecich,
  3. szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Strony Internetowej  lub jej niedostępności, spowodowane przyczynami niezależnymi od Administratora lub, które nastąpiły w wyniku zdarzeń, którym  Administrator nie był w stanie zapobiec w rozsądnym czasie,
  4. wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego lub inne urządzenia systemu teleinformatycznego Użytkownika wynikłe z korzystania ze Strony lub związane z pobieraniem z niej jakichkolwiek, danych, tekstów, zdjęć, plików lub innych materiałów,
  5. szkody związane z zainfekowaniem systemu teleinformatycznego Użytkownika przez szkodliwe oprogramowanie typu wirusy, konie trojańskie, malware, spyware, cracking, phishing lub inne,
  6. treści, materiały oraz funkcjonowanie zewnętrznych Stron internetowych należących do osób trzecich, do których odesłania zamieszczone są na Stronie.  Użytkownik decydując się na skorzystanie z tych linków czyni to na własną odpowiedzialność.

VI. Prawa autorskie i prawa pokrewne

 1. Administrator zastrzega, że zawartość  niniejszej  Stronie internetowej  oraz wszystkich jej podstronach chroniona jest prawem autorskim. Wszystkie teksty, elementy graficzne, dźwięki, filmy, logotypy dostępne na łamach Strony włącznie z ich doborem, układem i szatą graficzną stanowią przedmiot praw wyłącznych OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. lub podmiotów z nim współpracujących lub są własnością osób trzecich, które udzieliły zgody dla OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. na korzystanie z tych materiałów.
 2. Użytkownik może pobierać, kopiować lub drukować treści ze Strony wyłącznie w celach informacyjnych,  wyłącznie na użytek prywatny (w celach niekomercyjnych).
 3. Zawartość Strony Internetowej ( tj. wszelkie dane, treści,  prezentacje , struktury i układy graficzne strony albo inne dzieła chronione przez prawo autorskie) nie może być publicznie odtwarzana, upowszechniana, powielana, rozpowszechniana,  publikowana, modyfikowana , przekazywana w całości lub części , w jakiejkolwiek formie  bez uzyskania  pisemnej uprzedniej zgody OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.. Użytkownik nie może wykorzystywać żadnej części niniejszej Strony Internetowej w materiałach reklamowych, prasowych, opracowaniach (pisemnych i elektronicznych, innych stronach internetowych) lub aplikacjach  (blogi)  itd., bez uzyskania pisemnej  zgody firmy OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o..

VII. Inne usługi strony internetowej OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

1.   Facebook:

Każdy Użytkownik może skorzystać z odnośnika w formie litery „F” znajdującej się na niebieskim tle,  po którego kliknięciu Użytkownik zostanie przeniesiony do profilu firmy  Właściciela – firmy Adrian Pastuszak w platformie skocznościowej Facebook, znajdującego się pod adresem: https://www.facebook.com/OVBostrowwlkp/ (dalej jako „ Profil Dyrekcja Regionalna OVB Ostrów Wlkp.”). Wejście na Profil oznacza zaakceptowanie przez Użytkownika wszystkich zasad niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu i zasad obowiązujących na platformie Facebook. Użytkownicy  korzystający z możliwości wpisywania opinii na Profilu, ponoszą wszelką odpowiedzialność za zamieszczone poprzez siebie treści  wobec osób trzecich. W przypadku uznania, ze Użytkownik naruszył przepisy Regulaminu portalu Facebook lub też warunki Strony, albo też inny sposób naruszył prawo albo inne, ogólne reguły dotyczące sieci Internet, Administrator może dokonać moderacji zamieszczonej treści w postaci jej ocenzurowania, usunięcia lub nawet zablokowania Użytkownika.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia tego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych  niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych właściwych ustaw.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany te stają się wiążące dla Użytkowników w momencie ich opublikowania na Stronie.
 3. Wszelkie spory będą rozpoznawane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 4. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkownika Regulaminu należy kierować na adres: [email protected].

Polityka Prywatności

Spółka OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie  jest Administratorem niniejszej Strony Internetowej i jednocześnie Administratorem danych osobowych dotyczących każdego Użytkownika tej Strony.

I. Dane osobowe i zgoda na ich przetwarzanie

 1. Każdy Użytkownik wchodząc na Stronę Internetową OVB wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych udostępnianych w formularzu kontaktowym, formularzu aplikacyjnym  i innych usługach Strony w celach informacyjnych i statystycznych.
 2. Termin „dane osobowe” oznacza informacje lub fragmenty informacji, które mogą posłużyć do identyfikacji Użytkownika. Zalicza się do nich takie informacje jak min.: imię i nazwisko Użytkownika Strony, nazwę (nick) Użytkownika, zdjęcie profilowe, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu , numer karty kredytowej lub płatniczej, wiek, płeć, wykształcenie, data urodzenia, płeć,  a także inne informacje takie jak np. adres IP, informacje dotyczące  stylu życia, hobby,  zainteresowania, czy preferencje zakupowe Użytkownika.
 3. Wszystkie dane o Użytkownikach uzyskane za pośrednictwem Strony Internetowej są gromadzone, przechowywane i przetwarzane przez Administratora z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. 1997 r. nr 133 poz. 883 z póź. zm.). Użytkownik jest uprawniony do dostępu do tych danych, ich zmiany, skorygowania, zablokowania lub nawet żądania ich usunięcia z bazy danych Administratora. Zgłoszenie żądania usunięcia danych Użytkownika, może  oznaczać likwidację konta lub uniemożliwienie korzystania z niektórych elementów Strony.
  Dane te są wykorzystywane przez Administratora jedynie w ścisłe określonym celu tj. :

  1. wysłania informacji żądanych przez Użytkownika, takich jak np. wysyłka newslettera, odpowiedź na zadane przez Użytkownika pytanie, zgłoszony problem  itp.
  2. kierowania informacji handlowej na wskazany przez Użytkownika Strony adres pocztowy  lub adres e-mail – w przypadku uzyskania od Użytkownika zgody na ten cel.
 4. Podane przez Użytkownika dane osobowe, jak i informacje noszące znamiona danych osobowych nie są przekazywane ani udostępniane przez Administratora innym podmiotom, ani osobom trzecim, poza sytuacjami, gdy obowiązek ich udzielenia wynika z przepisów obowiązującego prawa i  pochodzi od organów ścigania.
 5. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu i wglądu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. Prawo do ich poprawiania, modyfikowania oraz prawo zgłoszenia Administratorowi sprzeciwu wobec dalszego używania informacji o Użytkowniku, bądź w formie pisemnej na adres siedziby Administratora, bądź elektronicznej na adres e-mail:  [email protected].

II. Pliki „cookies” czyli tzw. „ciasteczka

Niniejsza Strona Internetowa używa plików cookies tj. tzw. ciasteczek, aby poprawić jakość oferowanych usług. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe pochodzące z witryny www zapamiętywane w pamięci przeglądarki na komputerze Użytkownika. Pozwalają na zidentyfikowanie komputera Użytkownika i gromadzenie innych  danych dotyczących korzystania ze Strony np. rozpoznawanie wybranej wersji językowej. Za pomocą plików cookies zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o Użytkownikach służące do poprawy wygody korzystania ze Strony. Nie są natomiast zbierane żadne dane identyfikujące Użytkownika. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa (Google Chrome, Internet Explorer, Firefox etc.) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w komputerze  Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w komputerze Użytkownika. Użytkownik może  w każdym momencie zrezygnować z zapisywania plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak może to spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji Strony. Z tego względu zaleca  się Użytkownikom wyrażenie zgody na obsługę  plików cookies.   Pliki cookies dzielą się na tymczasowe – pamiętane do czasu zamknięcia przeglądarki i cookies z określonym terminem wygaśnięcia, które są zapisywane przez przeglądarkę na dłużej.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach właściwej  przeglądarki internetowej. W celu zapoznania  się  z  informacjami na temat rodzajów plików cookies, ich wykorzystania  i zarządzania nimi należy skierować się na strony :

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl oraz

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Obowiązek informacyjny – Kariera

Administratorem danych osobowych jest firma Adrian Pastuszak siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-400), przy ul. Wolności 32/1, NIP 622-260-16-31 (dalej też jako „OVB Ostrów”).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach marketingowych. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez OVB Ostrów tj. art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, polegający na kontakcie w celu zaoferowania swoich usług z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego i finansowego. W każdym momencie zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych może być cofnięta.

OVB Ostrów będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu OVB Ostrów. Ponadto OVB Ostrów będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek będzie wynikać z przepisów prawa. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgłoszenie to należy kierować pod adres [email protected] Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek bez podania danych osobowych nie jest możliwe przedstawienie oferty.

Jakie przysługują Pani/Panu prawa?

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli Pani/Pan uważa, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt z nami:

E-mail: [email protected]
Adres: Adrian Pastuszak z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-400), przy ul. Wolności 32/1, NIP 622-260-16-31

GÓRA